دبیرخانه هیأت عالی گزینش

دبیرخانه هیات عالی گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 25 آبان 1399 - 8:27

دبیر هیأت عالی گزینش: جناب آقای دکتر شهبازی

رئیس مرکز آموزش و پژوهش: حجت الاسلام دکتر رضایی

مدیر روابط عمومی: 

معاونت توسعه مدیریت و منابع: جناب آقای مهندس صادقی اشتهاردی

                     مدیرکل طرح و برنامه: جناب آقای مهدی رضایی

                     مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات: سرکارخانم مهندس مهدی زاده اردکانی

                     مدیر کل امور اداری و مالی: جناب آقای مهرداد داروئی

معاونت نظارت و ارزشیابی عملکرد:  

                     مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات: جناب آقای علی رورده

                     مدیر کل بررسی صلاحیت: جناب آقای مقدس