دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب دبیر هیأت مرکزی گزینش نهاد ریاست جمهوری

انتصاب دبیر هیأت مرکزی گزینش نهاد ریاست جمهوری


تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 دی 1400 - 10:00

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، با حکم دبیر هیأت عالی گزینش، دبیر هیأت مرکزی گزینش نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

در این جلسه که با حضور آقای دکتر حاجی خانی دبیر هیأت عالی گزینش تشکیل شد، آقای کریمی معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری به عنوان دبیر هیأت مرکزی گزینش نهاد ریاست جمهوری معرفی شد.