دبیرخانه هیأت عالی گزینش

دبیرخانه هیات عالی گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 25 آبان 1399 - 8:27

دبیر هیأت عالی گزینش: جناب آقای دکتر حاجی خانی

رئیس مرکز آموزش و پژوهش: جناب آقای دکتر سمواتی

مدیر روابط عمومی: جناب آقای دورودیان

معاون توسعه مدیریت و منابع: 

                     مدیرکل طرح و برنامه: جناب آقای رضایی

                     مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات: سرکارخانم مهندس مهدی زاده اردکانی

                     مدیر کل امور اداری و مالی: جناب آقای مهرداد داروئی

معاون نظارت و ارزشیابی عملکرد: جناب آقای دکتر عزیزی

                     مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات: جناب آقای رورده

                     مدیر کل بررسی صلاحیت: