دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی مبنی بر تشکیل گزینش در دیماه 1361 گرامی باد

سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی مبنی بر تشکیل گزینش در دیماه 1361 گرامی باد


تاریخ انتشار : شنبه 14 دی 1398 - 16:01

 

                گام دوم انقلاب

گزینش روزآمد        نیروی انسانی کارآمد