دبیرخانه هیأت عالی گزینش

آیین نامه ها


تاریخ انتشار : یکشنبه 22 مرداد 1396 - 10:19

باسمه تعالی

43584

11/7/1377

     نهادریاست جمهوری

   
     آیین نامه اجرای قانون گزینش کشور که در تاریخ 25/5/1377 به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 2367 _ ق مورخ 31/6/1377 واصل گردیده به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .

سید محمد خاتمی

                                                                   رئیس جمهور

    رونوشت بانضمام تصویر قانون به :

   
    دفتر مقام معظم رهبری _ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور _ دفتر رئیس جمهور _ مجمع تشخیص مصلحت نظام _ دفتر ریاست قوه قضائیه _ دفتر معاون اول رئیس جمهور _ دیوان محاسبات _ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی _ دفتر هیأت دولت _ اداره کل حقوقی _ اداره کل قوانین و مقررات کشور _ اداره کل امور مجلس _ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( جهت درج در روزنامه ) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود . 

بسمه تعالی

2367-ق

31/6/77

   

    حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

   
    آیین نامه اجرایی مذکور در ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 9/2/1375 که در جلسه مشترک مورخ 25/5/1377 کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .

 

                                              علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 


 

بسمه تعالی

          2367_ ق

 31/6/77

   

    آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

   
    کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361حضرت امام خمینی ( ره) و به استناد ماده ( 18 ) قانون گزینش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 9/2/1375 آیین نامه اجرایی را بنا به پیشنهاد هیأت عالی گزینش ، به شرح ذیل تصویب نمود :

    فصل اول : کلیات

    ماده 1_ در این آیین نامه عبارات اختصاری زیرجایگزین عناوین­کامل آنها می گردد::

    الف _ (( هیأت عالی )) به جای هیأت عالی گزینش

    ب_ (( هیأت )) به جای هیأت مرکزی گزینش

    ج_ (( هسته )) به جای هسته گزینش

    د_ (( نهاد )) به جای نهاد ریاست جمهوری

    ه_ (( سازمان )) به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

    و_ (( قانون گزینش )) به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پروش مصوب 16/6/1374 مجلس شورای اسلامی

    ز_ (( قانون تسری )) به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مصوب 9/2/1375مجلس شورای اسلامی .

    ماده 2_ امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی ، غیررسمی ( پیمانی _ قراردادی _ روزمزد و عناوین مشابه ) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده ( 2 ) قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه خواهد بود .

    تبصره 1_ هرگونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است .

    تبصره 2_ اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن ( دوره های بلند مدت ) و همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها .

    تبصره 3_ گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود .

 

 

 

 

 

    فصل دوم _ ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح

    ماده 3_ ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده ( 2 ) قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از :

    1_ عمل به واجبات از قبیال نماز ، روزه و

    2_ اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره )

    ماده 4_ جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومی و ملاکهای تقدم ) ، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور و دستورالعملهای مورد نیاز توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد . در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی ، هیأت عالی حسب آراء فقهی حضرت امام خمینی ( رض ) و ولی فقیه اقدام خواهد کرد .

    تبصره 1_ امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد .

    تبصره 2_ اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی ، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب می گردد . تشخیص سایر موارد خاص با هیأت عالی خواهد بود و موارد حساس به ترتیب مقرر در ماده ( 41 ) تعیین خواهد شد .

 

 

 

    فصل سوم _ تشکیلات ، حدود وظایف و صلاحیتها

 

    الف _ هیأت عالی

    ماده5_ دبیر هیأت عالی گزینش که به پیشنهاد اعضاء هیأت عالی و حکم رئیس جمهور منصوب می شود همتراز مقامات موضوع بند ( ب ) تبصره ( 2 ) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران ، سفرا ) می باشد .

    تبصره _ در صورتی که رئیس جمهور به استناد ماده ( 6 ) قانون گزینش ، اجرای قانون را به دیگری واگذار نماید حکم دبیر هیأت عالی به ترتیب فوق توسط وی به عنوان ریاست هیأت عالی گزینش صادر خواهد شد .

    ماده 6_ هیأت عالی با همکاری هیأتها و دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی گزینش کشور اقدام می نماید .

    تبصره _ هیأتها و مراکز اطلاعاتی ، دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت و اطلاعات و عقیدتی _ سیاسی نیروهای مسلح مکلفند همکاریهای لازم را در این زمینه حسب نظر هیأت عالی معمول دارند .

    ماده7- هیأت عالی موظف است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش گزینش کشور با استفاده از تجارب عملی و پژوهشهای بنیادی و کاربردی در متون فقهی و دستاوردهای علم اقدام نماید و با توسعه پژوهشها نسبت به دستیابی به روشهای بهینه انجام کار مبادرت ورزد . هیأت عالی می تواند دوره های مزبور را رأساً اجرا و یا اجرای آن را به هیأتها تفویض نماید .

    تبصره 1- استفاده از مزایای استخدامی دوره های آموزشی مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت .

    تبصره 2_ اشتغال کارگزاران در امر گزینش کشور در صورت تأیید صلاحیت به ترتیب مقرر در قانون گزینش و قانون تسری ، منوط به طی دوره های آموزشی مقررخواهد بود .

    ماده 8_ وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می تواند در جلسات هیأت عالی در موارد ذیل شرکت نماید :

    1_ تصویب دستورالعمل یا رویه خاص دستگاه ذیربط .

   2_ ایجاد هیأت جدید ، ادغام یا انحلال هیأت مرکزی دستگاه ذیربط .

    3_ اعلام نظر نهایی نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمایندگان وزراء در هیأتها ، اعضای هسته ها ، شکایات و گزارش بازرسی حسب تشخیص هیأت عالی .

    1_ در خواست وزیر جهت شرکت در جلسه .

    ب _ هیأت مرکزی گزینش

    ماده 9_ جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء و رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود .

    ماده 10_ هیأت موظف است بر اساس دستور العمل هیأت عالی نسبت به استعلام سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمونها و یا معرفی شدگان موضوع ماده ( 2 ) قانون گزینش و مشمولین ماده واحد قانون تسری از بانک اطلاعاتی موضوع ماده ( 6 ) این آیین نامه و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید..

    ماده 11_ هیأت می تواند با توجه به حجم فعالیتها ، توسعه یا کاهش فعالیتهای موجود ، پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در مراکز و استانها و سایر ضرورتهای مرتبط با امر گزینش ، نسبت به ایجاد ، ادغام و یا تفکیک هسته ها یا رعایت مقررات مربوط اقدام نماید .

    تبصره 1_ در جهت تسریع جذب نیرو و احتراز از ایجاد تشکیلات غیر ضرور در واحدهای تابعه و استانی دستگاهها ، هیأت می تواند عند اللزوم یکی از واحدهای هسته را تشکیل داده و سایر امور مربوط را توسط یکی از هسته های مرکزی و استانی ، منطقه ای و یا سیار با رعایت قانون گزینش و این آیین نامه انجام دهد .

    تبصره 2_ در صورتی که اقدامات موضوع این ماده با تأیید هیأت عالی مستلزم افزایش پستهای سازمانی باشد مراجع قانونی ذیربط نسبت به تأیید آن عمل خواهند نمود .

    ماده 12_ هیأت موظف است نسبت به انجام امور گزینش خواهران متقاضی ، توسط خواهران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون گزینش بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می رسد اقدام نماید .

    تبصره 1_ هیأت عالی موظف است به تناسب حجم فعالیت گزینش خواهران کشور و به منظور پشتیبانی های علمی ، فنی ، اجرایی ، آموزشی ، نظارت و بازرسی آنها نسبت به پیش بینی سازمان کار مناسب اقدام نماید .

    تبصره 2_ هیأت و هسته موظفند متناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه برحسب جنسیت ، نسبت به ارائه سازمان کار و همکاری نیروهای خواهر یا برادر واجد شرایط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزینش اقدام نمایند .

    ماده 13_ هیأت موظف است پس از انتخاب نیروهای مقرر در بند ( 4 ) ماده ( 5 ) قانون گزینش ( غیر از اعضاء هیأت ) نسبت به تشکیل پرونده و بررسی سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرایط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزینش موارد راجهت تأیید نهایی به هیأت عالی ارسال نماید .

    ماده 14_ هرگونه جابجایی و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه هیأت با هماهنگی هیأت و سایر کارکنان هسته با هماهنگی هسته انجام می گیرد .

    تبصره_ بکارگیری نیروهای مورد نیاز دبیرخانه هیأت ، به پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید هیأت خواهد بود .

    ج _ هسته گزینش

    ماده 15 - انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدایی صدور آراء گزینش     می باشد .

    تبصره _ آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفیذ هیأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید .

    ماده 16_ صدور رأی در گزینش افراد با حصور سه عضو که با حکم دبیر هیأت منصوب می شوند انجام می گیرد و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر است .

تبصره _ مرحله اول تجدید نظر با حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت آراء در اخذ تصمیمات انجام می گیرد .

    ماده 17_ مدیر هسته که از بین اعضاء و با حکم دبیر هیأت منصوب     می گردد مستقیماً مسئولیت واحد امور اجرایی هسته را بر عهده خواهد داشت .

    ماده 18_ افرادی که در پستهای سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوطه منصوب می شوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید ، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد .

    د _ دستگاهها

    ماده19_ به منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز ، منابع مالی ( با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن نهاد یا دستگاه ) و سایر خدمات پشتیبانی را تأمین نمایند .

    تبصره_ هیأت موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده فهرست نیازهای خود و هسته های تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اعلام نماید .

    ماده20_ سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از تصویب تشکیلاتهیأت و هسته و همچنین در تهیه و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل دستگاههای اجرایی ، نظر هیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نمایند .

    تبصره1_ طراحی و تنظبم تشکیلات سازمانی هسته های گزینش و دبیرخانه هیأتها بر اساس دستور العملی­خواهد بود که توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ      می گردد .

    تبصره2_ واحد سازمانی هسته زیر نظر بالاترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده  در تشکیلات سازمانی تعیین می گردد سازمان و سایر مراجع ذیربطمکلفند در طراحی تشکیلاتی دستگاهها این امر را رعایت نمایند .

    تبصره3_ هر گونه پیشنهاد تغییر در تشکیلات و پستهای سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود .

    تبصره 4 _ پستهای سازمانی اعضاء هسته در امتداد پستهای دبیرخانه هیأت پیش بینی می گردد .

    ماده 21_ سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کسب نظر هیأت عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجه ای برای هر یک از هیأتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نیاز هیأت و هسته های ذیربط را تأمین نماید .

    تبصره_  به منظور تأمین بودجه مورد نیاز هیأتها و هسته ها در سال 1377، دستگاه موظف است بر اساس پیشنهاد هیأت ، اصلاحات لازم را درمتن موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز هیأت ذیربط خواهد بود.

   ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی ، در اجرای ماده ( 16 ) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام می نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده ( 2 ) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید .

    تبصره _ در صورت نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می باشد .

    ماده 23_ واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ( و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی ) اقدام نماید.

    تبصره1_ در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی ، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست های مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت ( مرحله دوم تجدید نظر حداکثر سه ماه ) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد.

    تبصره2_ در موادر استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالی تعیین خواهد شد .

    تبصره3_ در مواردی که پس از تجدید نظر اول یا دوم ، داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمات با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور ، تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد . تشخیص غمض عین طبق دستور العمل هیأت عالی ، با هیأت خواهد بود .

    ماده 24_ در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر عدم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای تجدید نظر نماید ، صدور حکم قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور باشد و زمان رسیدگی در تجدید نظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد .

    ماده25_ واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند در صورتی که نظریه مثبت هیأت یا هسته نسبت به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد ، حداقل 6 ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم استخدامی قطعی آنان استعلام نمایند . در غیر این صورت متخلف به مراجع ذیربط معرفی    می شود.

    تبصره 1_ هیأت یا هسته ( در صورت تفویض اختیار از سوی هیأت به هسته ) حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را به واحد امور اداری دستگاه اعلام نماید ، در غیر این صورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام خواهند نمود .

    تبصره2_ واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت یا هسته مربوطه ارسال نمایند .

    تبصره3_ در مواردی که در زمان ابلاغ این آیین نامه کمتر از 6 ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده باشد ، کارگزینی و عناوین مشابه اداری موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعاً نظر گزینش را اخذ نمایند .

    ماده26_ تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته ، هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رأی هسته تا زمان صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع می باشد .

    ماده 27_ دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و اجرایی هیأت جهت تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام می نماید :

    _ تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهای لازم داخلی .

    _ انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت .

    _ انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت .

    _ بررسی نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت .

    _ انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و هیأت مرکزی .

    _ انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی .

    _ پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هسته های تابعه .

    _ برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای .

     فصل چهارم : نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات

    ماده 28_ هیأت موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای مقرر در قانون گزینش و نیز بر اساس دستور العمل هیأت عالی نسبت به اجرای ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد هسته ها و سیر مراحل گزینش متقاضیان ، نظارت دقیق نماید و عند اللزوم در آراء صادره تجدید نظر نماید .

    تبصره_ دبیر هیأت و مدیر هسته با رعایت مقررات گزینش ، پاسخگوی مراجع رسمی مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه می باشند .

    ماده 29_ هیچ یک از اعضای هیأت ، هسته ، محققین و مصاحبه گران گزینش را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبق قانون گزینش برای جمع آوری اطلاعات ، مدارک و همچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرارداد .

    تبصره_ در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرائم عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت مربوطه به مراجع قضایی ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد .

    ماده 30_ دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایات مقرر در تبصره ( 3 ) ماده ( 14 ) قانون گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هیأت یا هیأت عالی اقدام و پس از بررسی استماع نظرات، رأی خود را صادر می نماید .

    ماده 31_ هیأت عالی می تواند برای رسیدگی به هرگونه پرونده و سوابق گزینشی، نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته های بررسی ، مرکب از 3 تا 5 نفر از افراد ذیصلاح در امور گزینش با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزینش اقدام نماید.

    تبصره_ کلیهاقدامات اجرایی گزینش موضوع ماده فوق از قبیلانجام تحقیقات ، مصاحبه ، نظردهی توسط دبیرخانه هیأ ت عالی انجام می شود .

    ماده 32_ هیأت و هسته ( با نظر هیأت ) می توانند در مواقع کثرت کار نسبت به تشکیل کمیته های بررسی ، مرکب از 3 تا 5  عضو واجد شرایط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزینش پس از تأیید اعضاء توسط هیأت عالی به منظور بررسی مقدماتی و ارائه نظریه به هیأت یا هسته اقدام نمایند .

    ماده 33_ هرگونه رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت مقررات گزینش ) کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون گزینش توسط هیأت مربوطه و هیأت عالی خواهد بود .

    ماده 34_ هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند .

    ماده 35_ افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که در این صورت هیأت ، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود .

    ماده 36_ مأموران تحقیق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجدید نظر یک پرونده، مستقل از یکدیگر خواهند بود.

    فصل پنجم : سایر مقررات

    ماده 37_ شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد .

    ماده 38_ آراء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است .

    ماده 39_ در صورتیکهداوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلاً طی کرده باشد ( اخذ نظر موافق ) ، بهنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی و موارد انتقال یا مأموریت به دستگاههای دیگر و همچنین بورسیه های داخل و خارج کشور ، فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیأت یا هسته برای احراز حال فعلی وی با رعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ملاک عمل در گزینش خواهد بود در موارد استثنائ طبق نظر هیأت و یا هیأت عالی عمل خواهد شد .

    تبصره_ هرگونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی می باشند در مشاغل اداری و کارشناسی ، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود . نحوه بررسی گزینش در مورد اینگونه نیروها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ می گردد .

    ماده 40_ تاریخ دریافتلیستهای درخواستی و مورد نیاز هیأت و هسته و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیه مراجع و واحدهای مسئول مقرر در ماده       ( 2 ) قانون گزینش اعم از سازمان سنجش و سایر مراجع برگزار کننده آزمونهای علمی ، استخدامی و کارگزینی ها ، ملاک شروع امر گزینش موضوع زمان مقرر در ماده ( 16 ) (( قانون گزینش )) می باشد .

    تبصره_ مراجع مقرر در این ماده موظفند هماهنگی های لازم را به منظور زمانبندی انجام امر گزینش با هیأت یا هسته معمول دارند .

    ماده 41_ نحوه طبقه بندی اسناد و پرونده های گزینشی ، نگهداری و نقل و انتقال آنها و چگونگی انجام مکاتبات طبقه بندی شده در هیأتها و هسته ها و همچنین احصاء مشاغل حساس ( علاوه بر موارد مذکور در تبصره ( 2 ) ماده    ( 4 ) این آیین نامه ) حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت عالی و با همکاری (( سازمان )) و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می گردد .

    ماده 42_ بکارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود .

    ماده43_ کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد ، و افشای آن مجاز نمی باشد و با متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد .

    تبصره_ در صورت در خواست داوطلبان ، موارد بصورت کلی ، محرمانه و کتبی به وی اعلام می شود .

    ماده 44_ ارزشیابی سالانه مسئول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش کشور توسط هیأت و سایر کارکنان دبیر خانه توسط مسئول دبیرخانه با رعایت سلسله مراتب مربوطه و طبق ضوابط حاکم بر ارزشیابی کارکنان دولت ، صورت خواهد گرفت

    تبصره_ ارزشیابی سایر کارکنان هسته گزینش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستور العملی خواهد بود که به تأیید سازمان خواهد رسید . 

    ماده 45_ فرآیند بررسی نیاز به صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون عمومی ، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه حسب قوانین و مقررات موضوعه وظایف خود را انجام داده و هماهنگی لازم با هیأت یا هسته  ( در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز ) را طبق دستور العمل صادره از هیأت عالی بعمل خواهد آورد .

    ماده 46_ ملاک زمان مقرر در ماده ( 14 ) قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود :

    الف _ آگهی در جراید کثیر الانتشار ( حداقل یکبار ) برای پذیرفته شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزار کننده آزمون ( باشرط اعلام قبلی زمان نتیجه به کلیه داوطلبان )

    ب _ دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست سفارشی .

    ج _ تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه      ( طبق تبصره (1) ماده (90 ) آیین دادرسی مدنی ) .

    د _ تاریخ ابلاغ رأی توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع .

    تبصره_ کلیه مراجع برگزارکننده آزمون ، بخشهای اداری ذیربط ، هیأت و هسته ها مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند .

    ماده 47_ در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی براساس نظر گزینش ذیربط به استخدام رسمی قطعی میسر نمی گردد ادامه اشتغال وی بصورت پیمانی یا قراردادی در صورت تأیید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود .

    تبصره_ تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی آزمایشی پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود .

    ماده48_ موسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از هیأت عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش نمی توانند از نام هیأت یا هسته استفاده نمایند .

    ماده49_ هرگونه بکارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزینش و موارد مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه ، نهاد ، هیأت و هسته در امر گزینش کشور مطلقاً ممنوع است و در صورت بکارگیری، هیأت عالی رأساً نسبت به عزل آنها و تعیین جانشین اقدام می نماید .

    ماده50_ هیأتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سیاسی ( تبصره 3 ماده 2 ) مشمولین ماده ( 2 ) قانون گزینش از وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطلاعات و سایر مراجع مقرر در ماده ( 17 ) قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد در خواستی ، کتباً به همراه مدارک ( در حد مقرر ) اعلام نظر نمایند در غیر اینصورت هیأت یا هسته می­توانند اقدام نمایند. بدیهی است درصورت دریافت نظر مراجع مذکور تاقبل ازانقضای مدت خدمت آزمایشی، مرتب توسط هیأت یا هسته ترتیب اثر داده خواهد شد .

    تبصره1_ در مواردی که نظر مراجع فوق الذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد ، مورد جهت رسیدگی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابلاغ می گردد .

    تبصره2_ مکاتبه با وزارت اطلاعات از طریق هیأت و سایر مراجع مقرر توسط هسته نیز می تواند انجام گیرد .

    ماده 51_ عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون ، مانع از شرکت در آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود .

    ماده52_ دبیر هیأت و مدیر هسته با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد در جلسات شورای معاونین و یا مدیران شرکت خواهند کرد .

    آیین نامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتدر جلسه مشترک کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید .

                                          
علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی