دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت عالی گزینش دستگاه برتر اجرای قانون و مقررات اسناد ملی شد.

هیأت عالی گزینش دستگاه برتر اجرای قانون و مقررات اسناد ملی شد.


به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، هیأت عالی گزینش به عنوان دستگاه برتر در سال 1399 انتخاب و معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، هرساله و در راستای اجرای قانون و مقررات اسناد ملی، عملکرد دستگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند که هیأت عالی گزینش با اجرای مناسب "دستورالعمل امحا و انتقال پرونده های گزینش" به این موفقیت دست یافته است.