دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده هیأت عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور

انتصاب نماینده هیأت عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور


تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 - 9:45

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع هیأت عالی گزینش، آقای خلیلی به عنوان نماینده این هیأت در هیأت مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، در این مراسم که تعدادی از مدیران و اعضا هیأت مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشتند، آقای مهندس صادقی در سخنانی بر تغییرات اساسی در ساختار گزینش سازمان بهزیستی تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع هیأت عالی گزینش با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، ایجاد انگیزه در نیروی انسانی گزینش امری ضروری است، افزود: باید به سرعت نسبت به احیا هسته دوم و راه اندازی سامانه گزینش در این سازمان اقدام شود.

آقای صادقی خدمتگذاری به قشر ضعیف و معلول در کشور را موضوعی فراتر از فعالیتهای سازمانی دانست و گفت: هر چه افراد شایسته و دلسوز در سازمان بهزیستی به خدمت مشغول باشند، روند خدمتگذاری نیز به صورت مناسب انجام خواهد شد.