دبیرخانه هیأت عالی گزینش

واعظی در حکمی دبیر هیأت عالی گزینش کشور را منصوب کرد

واعظی در حکمی دبیر هیأت عالی گزینش کشور را منصوب کرد

محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری در حکمی بنا بر پیشنهاد اعضای هیأت عالی گزینش، حمیدرضا شهبازی را به عنوان دبیر هیأت عالی گزینش کشور منصوب کرد.


 

در حکم محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری خطاب به حمیدرضا شهبازی آمده است: در اجرای ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور و نظر به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری بر هامش گزارش شماره ۳۵۰۷۵ م. ۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۲ بنا بر پیشنهاد اعضای محترم هیأت عالی گزینش و با عنایت به تعهد و تجربیات جناب‌عالی، ‌ضمن واگذاری وظایف مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون، به موجب این حکم به عنوان «دبیر هیأت عالی گزینش کشور» منصوب می‌شوید.