دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی


تاریخ انتشار : دوشنبه 17 مهر 1396 - 10:56

هیأت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ تشکیل : سال 1375 تعداد هسته ­های تابعه : 31 هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای محمد علی جوادی

نماینده وزیر : جناب آقای محمد علی جوادی

نماینده هیأت عالی : جناب آقای محمد ناصر توسلی زاده

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور : جناب آقای سید محمدرضا گلدانی

مدیر کل دبیرخانه : جناب آقای محسن محمدی

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش: تهران -خیابان فاطمی-میدان جهاد-ساختمان شهید خیابانیان-تلفن:77683283

وزارت جهاد کشاورزی    گزینش وزارت جهاد    تهران    88906020-25    88925960
وزارت جهاد کشاورزی    آذربایجان شرقی    تلفن:    4438000-5    4439804-4494157
وزارت جهاد کشاورزی    آذربایجان غربی    تلفن:    2620970-89    2620191
وزارت جهاد کشاورزی    اردبیل    تلفن:    7743500-10    7744355
وزارت جهاد کشاورزی    اصفهان    تلفن:   7913119-20    7913106-7913113
وزارت جهاد کشاورزی    ایلام    تلفن:    3353001-2    3334723
وزارت جهاد کشاورزی    بوشهر    تلفن:    3159    33328509
وزارت جهاد کشاورزی    چهار محال و بختیاری    تلفن:   2231500-501    2227713
وزارت جهاد کشاورزی    خراسان رضوی    تلفن:    7643700    7628306
وزارت جهاد کشاورزی    خوزستان    تلفن:    3359851-61    3359539
وزارت جهاد کشاورزی    زنجان    تلفن:    33137000    33444669
وزارت جهاد کشاورزی    سمنان    تلفن:    34441031-2    34442249
وزارت جهاد کشاورزی    سیستان و بلوچستان    تلفن:    3229381-9    3230384
وزارت جهاد کشاورزی    فارس    تلفن:    2299171-4    2294705
وزارت جهاد کشاورزی    قزوین    تلفن:    3335041-4    3337411
وزارت جهاد کشاورزی    قم    تلفن:    6622662-3    2858223-2126130
وزارت جهاد کشاورزی    کردستان    تلفن:    3289009    3288911
وزارت جهاد کشاورزی    کرمان    تلفن:    2440151-5    2452808
وزارت جهاد کشاورزی     کرمانشاه    تلفن:    8358370-80    8388860
وزارت جهاد کشاورزی    کهگیلویه و بویراحمد    تلفن:    3337270-72    3337288
وزارت جهاد کشاورزی    گلستان    تلفن:    2222936-8    2225969
وزارت جهاد کشاورزی    گیلان    تلفن:    3220014-17    3228001-5
وزارت جهاد کشاورزی    لرستان    تلفن:    33225637-40    33225631    
وزارت جهاد کشاورزی    استان مرکزی    تلفن:    33136311-17    33134482
وزارت جهاد کشاورزی    هرمزگان    تلفن:    6662541-6    6669082
وزارت جهاد کشاورزی    همدان    تلفن:   38215550-6    38240603
وزارت جهاد کشاورزی    یزد    تلفن:    6230081-5    6240097
وزارت جهاد کشاورزی    خراسان جنوبی    تلفن:   2227101-4    2213148
وزارت جهاد کشاورزی    خراسان شمالی    تلفن:    2254300    2263008
وزارت جهاد کشاورزی    جنوب کرمان    تلفن:    2411311-13    2410017
وزارت جهاد کشاورزی    دبیرخانه هیات مرکزی    تهران        77683283-84