دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه


تاریخ انتشار : شنبه 15 مهر 1396 - 16:47

نام دبیر هیأت: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی

نماینده رئیس قوه: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی

نماینده هیأت عالی: جناب آقای علیرضا آوایی

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای علی جمالی قمی

مسئول دبیرخانه: جناب آقای احمدرضا عابدی

قوه قضائیه    قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی    تلفن:    33306420    33328960
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان آذربایجان غربی    تلفن:   2220219    2222540
قوه قضائیه    قوه قضائیه اردبیل    تلفن:        33721230
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان اصفهان    تلفن:    36612022    36624127
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان ایلام    تلفن:    2237950-3    2235004
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان بوشهر    تلفن:       2531922
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان تهران    تلفن:    88807123-24    88906030
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان چهار محال و بختیاری    تلفن:       2244004
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان خراسان رضوی    تلفن:   32211006-8    32230558       
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان زنجان    تلفن:    4255001-5    4251262      
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان سیستان و بلوچستان    تلفن:   3223006-8    3228033
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان فارس    تلفن:    2222315-17-205    2240069
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان قزوین    تلفن:    3660736-38    3664850
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان قم    تلفن:  6628811-5    6628827-6701400
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان کردستان    تلفن:    3236254-7    3562605
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان کرمان    تلفن:    2222161-62    2229332-2206456
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان کرمانشاه    تلفن:    8220861-5    8224848
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان کهکیلویه و بویر احمد    تلفن:    2223587    2223174
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان گلستان    تلفن:        3328003
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان گیلان    تلفن:       8838620
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان لرستان    تلفن:    2202071-5    2232515
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان مازندران    تلفن:   2224006-9    2229264
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان مرکزی    تلفن:    33136500    33125009
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان هرمزگان    تلفن:    2229026    6667075
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان همدان    تلفن:    38264013    38251412
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان یزد    تلفن:    6269111    6270296
قوه قضائیه    سازمان بازرسی کل کشور    تلفن:    66718551-8    66706191
قوه قضائیه    سازمان پزشکی قانونی کشور    تلفن:    55608086-9    55608001
قوه قضائیه    سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی    تلفن:        22371599
قوه قضائیه    سازمان قضایی نیروهای مسلح    تلفن:        82902342
قوه قضائیه    دانشگاه علوم قضائی    تلفن:    82909    66708075
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان خراسان جنوبی    تلفن:    2227722-3    2210042
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان خراسان شمالی    تلفن:       2740049
قوه قضائیه    قوه قضائیه استان البرز    تلفن:       32518865
قوه قضائیه    دبیرخانه هیات مرکزی    تلفن:        0919-5005926