دبیرخانه هیأت عالی گزینش

استاندار سمنان:گزینش باید شایسته گزینی را ملاک عمل قرار دهد.

استاندار سمنان:گزینش باید شایسته گزینی را ملاک عمل قرار دهد.


تاریخ انتشار : دوشنبه 14 دی 1394 - 17:45

به گزارش روابط عمومی استانداری سمنان: دکتر خباز استاندار سمنان در گردهمانی مسئولین هسته گزینش گفت: هسته گزینش باید شایسته گزینی را ملاک عمل قرار دهد تا افراد شایسته ای برای ارائه خدمت به مردم انتخاب گردند وی خاطر نشان کرد نگاه گزینش گران باید یک نگاه اصلاح گرانه وهدایت گرانه باشد.   ایشان افزود گزینش گران در اصلاح امور اداری و پاک بودن مسیر استخدام باید قدم بر دارند استاندار سمنان اذعان داشت گزینش امروز یکی از راههای اعتماد مدیران به استخدام ها است ایشان متعهد بودن، با اخلاق بودن و مسلط بودن به مسائل روز را یکی از ویژگی های گزینش گران عنوان کرد.   هممچنین در این جلسه جناب آقای وطنی دبیر هیأت عالی گزینش کشور از بازنگری گزینش خبر داد و گفت برای بازنگری ائین نامه ها و دستور العمل ها گزینش کارگروههای تخصصی تشکیل شده است وی از گزینش گران خواست قوانین و مقررات را در انجام مراحل گزینش افراد ملاک عمل قرار دهند.