دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیأت مرکزی گزینش مرکز جذب اعضای هیأت علمی

انتصاب نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیأت مرکزی گزینش مرکز جذب اعضای هیأت علمی


تاریخ انتشار : یکشنبه 19 بهمن 1393 - 16:46

به گزارش روابط عمومی،به استناد بند الف ماده 7 قانون گزینش و با توجه به پیشنهاد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای رضا معصومی راد به عنوان نماینده سازمان مذکور در هیات مرکزی گزینش کارکنان مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردید.