دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت امور خارجه


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش وزارت امور خارجه

تعداد هسته ­های تابعه : یک هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای مهدی دانش یزدی

نماینده وزیر : جناب آقای مهدی دانش یزدی

نماینده هیأت عالی : جناب آقای ابراهیم انصاریان

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور : جناب آقای علی اکبر اولیاء

مسئول دبیرخانه :

مدیر هسته مرکزی: ابوالفضل پسندیده

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : وزارت امور خارجه ـ ساختمان شماره یک تلفن تماس: 61153168 فاکس: 66744072 و 66705401 آدرس وب­سایت هیأت : پست الکترونیک هیأت : توضیحات :