دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت صنعت، معدن و تجارت

انتصاب مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت صنعت، معدن و تجارت


تاریخ انتشار : دوشنبه 27 بهمن 1393 - 13:32

به گزارش روابط عمومی، در اجرای تبصره 3ماده  7 قانون گزینش کل کشور و با موافقت دبیرخانه هیات عالی گزینش  جناب آقای حسین شریعتی فرانی به عنوان مدیر کل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب گردید.